Splošni pogoji najema jadrnice

Pogodbene stranke

JP Storitve d.o.o. Rimska cesta 5, 1000 Ljubljana, davčna številka …. je agencija, ki opravlja storitev posredovanja pri najemu plovila (jadrnica, katamaran, motorni čoln) (v nadaljevanju “Plovilo”) ali opravlja storitev organizacije dogodkov na plovilu.

“Kupec” je vsaka pravna oseba ali fizična oseba, ki se identificira v obrazcu za rezervacijo, v obrazcu za pridobitev ponudbe (ime in priimek, država, domači naslov, elektronska pošta, številka mobilnega telefona) ali potrdi rezervacijo s pošiljanjem svojih podatkov po e-pošti ali telefonu. Kupec sprejema te splošne pogoje storitve ("splošni pogoji") kot celoto. Kupec potrjuje, da je starejši od 18 let in da so vse posredovane informacije pravilne. Kupec izjavlja in jamči, da je zakonsko pooblaščen za podpisovanje obrazca za rezervacijo v svojem imenu in v imenu katerega koli drugega uporabnika, ki ga zakonito zastopa. Kupec soglaša, da je prebral, razumel in se strinjali s splošnimi pogoji.

"Ponudnik plovila" je čarter podjetje, marina, fizični lastniki plovil, potovalni agent, ki je lastnik ali pooblaščen za upravljenje s plovilom, skiperskih zavarovanj, zavarovanj in drugih povezanih produktov ali storitev, ki jih na svoji spletni strani ponuja podjetje JP Storitve d.o.o..

 

Predmet pogodbe

JP Storitve d.o.o. ponuja spletno stran, kjer lahko različni ponudniki plovil oglašujejo svoja plovila v najem in prek katerih lahko kupec rezervira plovilo. Kupec izrecno potrjuje, da z rezervacijo plovila sklene neposreden pogodbeni odnos s ponudnikom plovila in da JP Storitve d.o.o. deluje izključno kot posrednik z namenom, da omogoči takšen neposreden pogodbeni odnos. JP Storitve d.o.o. pošlje podrobnosti rezervacije ustreznemu ponudniku plovila in kupcu pošlje potrditveno e-pošto in ostale dokumente v imenu ponudnika plovila.

Predmet te pogodbe je najem plovila, opisanega v pogodbi in na spletni strani podjetja, za časovno obdobje, ki je navedeno v pogodbi ali sodelovanje na dogodku, ki ga organizira podjetje JP Storitve d.o.o.. Predmet pogodbe so tudi ostale povezane storitve ali proizvodi, ki jih ponuja podjetje JP Storitve d.o.o. Informacije, ki jih prikazujemo oz. pošljemo po e-mailu, temeljijo na informacijah, ki nam jih posredujejo ponudniki plovil. Ponudniki plovila imajo dostop do spletnega sistema, prek katerega so v celoti odgovorni za posodabljanje cene najema, razpoložljivosti in drugih informacij, ki so prikazane na naši spletni strani. JP Storitve d.o.o. ne more zagotoviti, da so vse informacije točne, popolne in pravilne, niti ne moremo biti odgovorni za napake (vključno s tipografskimi napakami), kakršne koli prekinitve zaradi kakršne koli (začasne in/ali delne) okvare, popravila, nadgradnje ali vzdrževanja spletne strani ali katerega koli drugega razloga), nenatačne, zavajajoče ali neresnične podatke ali za nerazkritje podatkov. Vsak ponudnik plovila ostaja ves čas odgovoren za točnost, popolnost in pravilnost informacij (vključno s ceno najema in razpoložljivostjo), prikazanih na naši spletni strani.

 

Plačilo storitve

Najemnik se strinja, da bo plačal najem plovila in ostalih storitev v skladu z dogovorjenimi pogoji in cenami, ter v rokih, ki so navedeni v ponudbi ali pogodbi. Podjetje JP Storitve d.o.o. bo v imenu ponudnika plovila sprejelo plačilo kupca in ga posredovalo ponudniku plovila oziroma ponudniku drugih storitev (naprimer zavarovanja in podobno). JP Storitve d.o.o. bo kupcu poslal potrditev pogodbenih storitev takoj, ko bo plačilo za te storitve izvedeno v skladu z dogovorjenimi pogoji. Potrditveni voucher bo poslan na e-poštni naslov, ki ga je v ta namen navedla stranka po prejetem plačilu in po posredovanih zahtevanih dokumentih.

 

Uporaba storitev

Kupec se strinja, da bo plovilo uporabljal izključno v nekomercialne namene ter samo za namene, ki so navedeni v pogodbi, in da bo ravnal s plovilom previdno in skrbno. Kupec se zavezuje, da ne bo uporabljal plovila za nezakonite namene ali za dejavnosti, ki bi lahko povzročile škodo plovilu ali tretjim osebam. Kupec se zavezuje da bo vse storitve uporabljal na pravilen način in v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi ter v skladu s temi Splošnimi pogoji. Kupec sprejema vse odgovornosti, ki lahko izhajajo iz napačne uporabe pogodbenih storitev. Kupec potrjuje da ima vsa potrebna dovoljenja za upravljanje plovila, ki ga rezervira, oziroma bo zagotovil, da bo na plovilu prisotna oseba z vsemi potrebnimi dovoljenji.

 

Odgovornost za škodo

Kupec je odgovoren za vso škodo, ki jo povzroči plovilu med najemom, vključno s poškodbami, izgubo ali krajo. Kupec se zavezuje, da bo plovilo vrnil v enakem stanju, kot ga je prevzel ob začetku najema, razen običajne obrabe, ki se pojavi pri normalni uporabi.

 

Cene

Vse cene na spletni strani so vključujejo DDV in vse druge davke (pod pogojem, da se ti davki lahko spremenijo), razen če ni drugače navedeno na spletni strani, pogodbi ali v potrditvenem e-mailu. Cene najema s strani ponudnikov se lahko spremenijo. Veljavna cena najema je tista, ki je navedena v pogodbi ali potrditvenem e-mailu, ki ga boste prejeli po uspešno izvedeni rezervaciji.

 

Plačilo

Ponudniki plovila zahtevajo plačilo cene najema (v celoti ali delno) za zagotovitev rezervacije. Način in plačilni pogoji so navedeni na naši spletni strani, pogodbi ali potrditvenem e-mailu. Kupec je dolžan pred najemom natančno pregledati podrobnosti plačila (plačilni pogoji, roki in zneski plačil). V primeru, da kupec plačila ni izvedel v skladu z navedenimi pogoji, v zneskih ali rokih navedenih na spletni strani, pogodbi ali v potrditvenem e-mailu se lahko rezervacija plovila prekliče (brez predhodnega obvestila). Zamujeno plačilo, napačni podatki o bančni, debetni ali kreditni kartici, neveljavne kreditne / debetne kartice ali premalo sredstev so odgovornost kupca. Kupec ni upravičen do povračila že vplačanega zneska, razen če je s ponudnikom plovila drugače dogovorjeno.

 

Odpoved najema

Kupec lahko odpove rezervacijo plovila s pisnim obvestilom najemodajalcu pod pogoji, ki so navedeni na spletni strani, pogodbi ali v potrditvenem e-mailu. Nekatere rezervacije niso upravičene do odpovedi ali spremembe. Kupec je dolžan pred rezervacijo preverite podrobnosti najema vključno s pravili odpovedi in pogojih plačila najema.

Kupec je dolžan ponudnika plovila obvestiti v kolikor bo na dan prijave (začetka najema) prišel kasneje kot je navedeno na spletni strani, v pogodbi ali potrditvenem emailu. V kolikor najemnik tega ne stori ima ponudnik plovila pravico najem odpovedati ali zaračunati stroške za neprihod. JP storitve ne sprejema odgovornosti za posledice poznega prihoda ali odpovedi, oziroma stroška neprihoda, ki ga zaračuna Ponudnik plovila.

 

Komunikacija in točnost podatkov

Za rezervacijo in izvedbo najema plovila je potrebna komunikacija med kupcem in podjetjem JP storitve d.o.o. Za ta namen morate ob rezervaciji uporabiti pravilen naslov e-pošte in telefonsko številko. Ne sprejemamo nobene odgovornosti (in nismo dolžni potrditi) napačnih ali narobe črkovanih naslovov e-pošte oz. netočnih ali napačnih (mobilnih) telefonskih številk oz. številk kreditnih kartic.

 

Izjava o omejitvi odgovornosti

Ob upoštevanju omejitev, določenih v teh pogojih in v obsegu, ki ga dovoljuje zakon, je podjetje JP storitve d.o.o. odgovorno samo za neposredno škodo, ki jo je kupec dejansko utrpel in je nastala zaradi neizpolnitve naših obveznosti v zvezi z našimi storitvami, največ do skupnega zneseka stroškov kupčeve rezervacije, kot je določeno v pogodbi ali potrditvenem e-poštnem sporočilu.

Podjetje JP Storitve d.o.o. niti kateri koli od direktorjev, zaposlenih, predstavnikov ali drugih, ki sodelujejo pri upravljanju spletne strani in njegove vsebine, ne odgovarjamo za:

  • vsako neposredno, posredno, posledično ali kaznovalno izgubo ali škodo, kakršno koli izgubo prodkutivnosti, izgubo dobička, izgubo prihodka, izgubo pogodbe, izgubo ali škodo dobrega imena ali ugleda
  • kakršne koli netočnosti v zvezi z (opisnimi) informacijami (vključno s ceno najema, razpoložljivostjo) ponudbe, ki je objavljena na naši spletni strani,
  • storitve ali izdelke, ki jih ponujajo ponudniki plovil ali drugi poslovni partnerji in ponudniki plovil
  • kakršne koli (neposredne, posredne, posledične ali kaznovalne) škode, izgube ali stroške, ki jih je kupec utrpel, nastali ali plačali vi v skladu z ali v zvezi z uporabo, nezmožnostjo uporabe ali zamude
  • kakršno koli škodo, smrt, premoženjsko škodo ali drugo (neposredno, posredno, posledično ali kazensko) škodo, izgube ali stroške, ki ste jih utrpeli, nastali ali plačali vi, bodisi zaradi (pravnih) dejanj, napak, kršitev (groba) malomarnost, namerna kršitev, opustitve, neizvajanje, napačne navedbe, odškodninska odgovornost ali stroga odgovornost, ki jih je (ali v celoti ali delno) mogoče pripisati ponudniku plovila ali drugim našim poslovnim partnerjem (vključno z njihovimi zaposlenimi, direktorji, predstavniki ali povezanimi podjetji) katerih izdelki ali storitve so (neposredno ali posredno) na voljo, ponujeni ali promovirani na spletni strani ali prek nje, vključno z odpovedjo, dvojno rezervacijo, stavko, višjo silo ali drugim dogodkom, ki ni pod našim nadzorom.

 

Spremembe pogojev najema

JP Storitve d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni te pogoje najema kadarkoli. Spremembe pogojev najema bodo objavljene na spletni strani podjetja.

 

Veljavni zakon in pristojnost sodišča

Te pogodbe urejajo zakoni Republike Slovenije. Za vsa morebitna sporna vprašanja, ki izhajajo iz te pogodbe, se stranki zavezujeta, da bosta skušali doseči sporazumno rešitev spora.